INFORMACJE O AGENCIE

Informacje o agencie

 Consulting Expert Izabela Plewniak z siedzibą pod adresem: ul. Stawowa 147, 32-607 Polanka Wielka, NIP 5492122905,REGON 123050942, wpisaną w dniu 03.03.2014 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwany dalej „Przedsiebiorcą” jest multiagentem ubezpieczeniowym, wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 11221722/A Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście – w siedzibie urzędu, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/. Consulting Expert jest agentem ubezpieczeniowym następujących zakładów ubezpieczeń:

Kopie pełnomocnictw Agenta dostępne są na stronie internetowej: www.consulting-expert.pl

Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Consulting Expert Izabela Plewniak otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo lub kwotowo od wartości składki zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez klienta (ubezpieczającego). Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Consulting Expert Izabela Plewniak nie pobiera wynagrodzenia od klienta.

Consulting Expert Izabela Plewniak informuje, że w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość złożenia reklamacji, skargi do Consulting Expert Izabela Plewniak. Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową są rozpatrywane przez Consulting Expert Izabela Plewniak.

Można je składać:  1) w formie pisemnej – osobiście u Agenta, albo przesyłką, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe, na adres Consulting Expert Izabela Plewniak, 2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty u Agenta, 3) w formie elektronicznej poprzez e – mail: consultingexpert.plewniak@gmail.com

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Agent w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej Reklamację określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się podmiot, który ją zgłosił w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego Reklamację. Zgłaszający Reklamację jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji Agenta w przedmiocie Reklamacji. W sprawach odwołań stosuje się odpowiednio terminy dotyczące składania Reklamacji

Znajdź ubezpieczenie dla siebie, zadzwoń już dziś!

Skontaktuj się z nami
decorator

+48 664 522 909